Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Auxilio Academie

Artikel 1. Definities.

A. Auxilio Academie: Auxilio Academie B.V. gevestigd aan de Hilvertsweg 40 te Hilversum, organisatie die de onderwijsactiviteiten aanbiedt.

B. Onderwijs: alle cursussen, opleidingen en trainingen, waarbij er directe of indirecte interactie is tussen docent en cursist.

C. Cursist: deelnemer van één van de in artikel 1B gedefinieerde diensten.

D. Opdrachtgever: cursist zelf of vertegenwoordigende organisatie alwaar cursist een dienstbetrekking mee heeft, die inschrijving voor het realiseert en zich aansprakelijk stelt voor de betaling.


Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid inschrijving –en betalingsvoorwaarden.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Auxilio Academie en haar opdrachtgevers, ongeacht welke geleverde diensten en/of goederen het betreft.

2.2 Eventuele (inkoop) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst door Auxilio Academie schriftelijk is aanvaard. De inschrijvings, betalings –en overige voorwaarden welke in de overeenkomst door Auxilio Academie en haar opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard zijn bindend.


Artikel 3. Tot standkoming van de overeenkomst en inschrijving.

3.1 De overeenkomst tussen Auxilio Academie en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, fax, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Opdrachtgever hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.

3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt opdrachtgever in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door Auxilio Academie.

3.3 Opdrachtgever schrijft zichzelf of afvaardigende cursist in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.

3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging. De inschrijving wordt definitief wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om het desbetreffende onderwijs te laten doorgaan en wanneer er (nog) plaats is.


Artikel 4. Uitvoering onderwijs en wijzigingen of annulering Auxilio Academie

4.1 Auxilio Academie verzorgt het onderwijs zoals deze op de website of in de brochure is omschreven. Auxilio Academie kan, met inachtneming van de kwaliteit, in afwijking van voorafgaande publicatie of bekendmaking, docenten, trainers, adviseurs en cursusleiding wijzigen zonder dat hieruit het recht voortvloeit de inschrijving te annuleren.

4.2 Indien een trainer of docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om het afgesproken onderwijs te verzorgen, zal Auxilio Academie vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de opdrachtgever/cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Cursist behoudt het recht op een inhaalles, die door Auxilio Academie wordt georganiseerd.

4.3. Auxilio Academie behoud zich het recht voor gepland onderwijs te annuleren indien het minimale benodigde deelnemersaantal niet wordt behaald.


Artikel 5. Annulering door Opdrachtgever.

5.1. Indien cursist tevens de directe opdrachtgever betreft, geldt een een wettelijk bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden beeindigd en cursist geen verplichtingen jegens de Auxilio Academie heeft.

5.2 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling :

A. annulering voordat het onderwijs is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;

B. bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het onderwijs is opdrachtgever 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

C. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van het onderwijs is opdrachtgever 40% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

D. bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van het onderwijs is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

E. bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van het onderwijs is opdrachtgever de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

F. Na aanvang van het onderwijs is annulering niet meer mogelijk.

De cursist schrijft zich in voor de duur van het gehele overeengekomen onderwijsprogramma. Bij verzuim van deelname aan de afzonderlijke onderdelen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.


Artikel 6. Prijzen en offertes.

6.1 De opgegeven prijzen van het onderwijs en onderwijsonderdelen zijn prijzen in euro's en vrijgesteld van BTW. Prijzen van lesmateriaal zijn inclusief BTW.

6.2 De prijzen zoals Auxilio deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. De voorwaarden zoals vermeld worden in de afzonderlijke offerte zijn hierin leidend.  

6.3 Indien in de offerte geen geldigheidsduur wordt vermeld, is deze één maand geldig.

6.4 Lid 2 is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, alsmede een aanpassing van de prijzen volgens de wettelijk toegestane inflatiecorrectie.


Artikel 7. Externe examenonderdelen.

7.1 Naast het afnemen van eigen examens, leidt Auxilio Academie op voor examens van derden. Opdrachtgever/cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie direct bij de Opdrachtgever/cursist een geldbedrag in rekening voor het examen.

7.2 In de studiegids wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door Auxilio Academie is opdrachtgever het gehele cursusgeld aan Auxilio Academie verschuldigd. indien er sprake is van directe inschrijving door de cursist, zijn alle bedragen bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Auxilio Academie. In dat geval geldt er een bedenktermijn van 14 dagen, waarop cursist af kan zien van de overeenkomst en betalingen zullen worden gestorneerd binnen 30 dagen.

8.2 Indien cursist wordt ingeschreven door derden (in de rol van opdrachtgever), geldt een betalingstermijn van 14 dagen en is de wettelijke bedenktermijn niet van kracht.

8.3 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

8.4 Wanneer betalingen niet, niet tijdig of niet volledig worden gedaan, is Auxilio Academie gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.5 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website, in de brochure of in de deelovereenkomst staat aangegeven.


Artikel 9. Privacy en bescherming persoonsgegevens.

9.1 De door de Opdrachtgever/cursist verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Auxilio Academie. Het betreft naam, functie, dienstbetrekking, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentenbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.

9.2 Auxilio Academie verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

9.3 De cursist heeft recht tot toegang tot en tot verbetering en/of verwijdering van de eigen gegevens.


Artikel 10. Geheimhouding       

10.1 Auxilio Academie verplicht zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle gegevens omtrent opdrachtgever, haar medewerkers en patient –en anderzijds privacy-gevoelige informatie en overige gegevens welke haar uit hoofde van het uitvoeren van iedere opdracht ter kennis komen.

10.2 Auxilio Academie zal aan haar personeel en personen van wie zij zich in verband met de opdracht en de uitvoering daarvan bedient, eveneens een daartoe strekkende verplichting opleggen.

10.3 Naam en logogebruik vallen voor beide partijen buiten deze geheimhoudingsclausule en kunnen worden vermeld op profielschetsen, beknopte projectomschrijvingen, (digitale) brochures, en dergelijke.


Artikel 11. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten.

Gebruikt cursusmateriaal t.b.v. training onderwijs en verslaglegging is en blijft eigendom van Auxilio Academie. Opdrachtgever/cursist mag verstrekt materiaal uitsluitend gebruiken voor eigen onderwijsdoeleinden en zal dit zonder schriftelijke toestemming van Auxilio Academie nimmer gebruiken voor andere doeleinden dan de betreffende (onderwijs)activiteiten en/of verstrekken aan derden.


Artikel 12. Klachtenbehandeling en geschillen.

Voor de afhandeling van klachten van opdrachtgever/cursist heeft Auxilio Academie een klachtenregeling, zoals inzichtelijk in gelijknamig document.

Neem contact op met Auxilio

Heb jij vragen voor ons betreffende het vacature-aanbod of de Auxilio Academie? Neem dan contact met ons op, wij helpen graag!